Corporate social responsibility policy

Всички ние носим споделена отговорност за опазване на околната среда и подобряване на социалните условия, в които живеем. Със своите действия ние чертаем бъдещето на тези, които ще дойдат след нас. За да има едно по-добро утре, с общи усилия трябва да работим за разрешаването на екологичните и социални предизвикателства, пред които сме изправени. Именно заради това, корпорация МАКС ЕВРОПА заявява социалната корпоративна отговорност, която поема пред своите служители, бизнес партньори, околна среда и общество. Благодарение на дългогодишния си опит, корпорацията е осъзнала своя ангажимент при производството на качествени и сигурни продукти, които отговарят на изискванията на клиентите, подобряват качеството на живот на потребителите, чрез насърчаването на физическа активност и спомагат за опазване на околната среда, като намаляват въглеродния отпечатък.

Ръководството на Корпорация МАКС ЕВРОПА се ангажира с прилагането на настоящата Политика за Корпоративна Социална Отговорност, която е в съответствие с дългогодишните ценности, които изповядва, а именно: честност и почтеност във всичко и към всеки, спазване на поетите ангажименти и обещания, грижа за служителите и обществеността, стремеж към постоянно усъвършенстване и внимание към екологичните последици от своите действия. В изпълнението на Политиката за Корпоративна Социална Отговорност МАКС ЕВРОПА се ангажира да оставя позитивен отпечатък, като цели изпълнение на поетите обещания и работи проактивно за превръщането на обществото в по-добро място.

С цел изпълнение на поетите ангажименти, корпорация МАКС ЕВРОПА поема отговорност като:

  • спазва стриктно закона, вътрешните правила, Политиката по качество и Етичен кодекс на поведение;
  • осъществява бизнес с уважение към всеки, като участва в сигурни и честни сделки, показва внимание към изискванията на клиенти, доставчици и други заинтересовани страни;
  • не излага на риск живота и здравето на служителите и общността;
  • насърчава разнообразието и еднаквото отношение към всички, като не толерира никаква форма на дискриминация;
  • гарантира, че бизнес дейностите на корпорацията не нарушават директно или индиректно човешките права.

С цел проактивност, при превръщането на обществото в по-добро място, корпорация МАКС ЕВРОПА поема отговорност като:

  • подпомага различни благотворителни инициативи, които развиват местното образование, спорт, изкуство и други;
  • насърчава служителите си да участват в различни доброволчески инициативи, като показва добър пример;
  • насърчава взаимното доверие, а също и откритата и положителна комуникация на всички нива и между всички заинтересовани страни;
  • ангажира се в насока опазване на околната среда, чрез рециклиране, кампании за разделно събиране на отпадъци, участие в акции по почистване и други.

Корпорация МАКС ЕВРОПА напълно осъзнава, своето място в обществото и движещата сила на своите партньори и служители. Чрез стимулиране на отговорно и етично поведение, доброволчество и ангажираност Корпорацията декларира своята социално отговорна мисия за развитие на устойчив бизнес, който да остави своя положителен отпечатък в името на едно по-добро бъдеще.