Политиката по качество

Стратегическа цел на корпоративната политика по качеството е: Успешно развитие като водеща компания във велосипедния бизнес, предлагаща най-добрите индивидуални решения за нашите клиенти! Компания основаваща се на постоянната удовлетвореност на клиентите си от качеството на предлаганите продукти, постигано по най-добрия и ефикасен начин!

Реализирането на тази стратегия ние базираме на основните принципи:

  • ориентираност към клиента;
  • ангажираност на ръководството;
  • отговорност на персонала;
  • основаване на процесния подход;
  • въвеждане на системен подход основан на риска и възможностите при управление на бизнес процесите;
  • постоянното подобряване;
  • вземане на решения, основани на факти и доказателства;
  • взаимноизгодни връзки с доставчиците.

За изпълнението на стратегическата цел, ние се ангажираме да насочим усилията си към следните основни цели:

1. Внедряване, успешно поддържане и развитие на Корпоративна система за управление на качеството на основата на ISO 9001:2015.

2. Висока отговорност и качество във взаимоотношенията с нашите клиенти, непрекъснато изучаване на техните изисквания и очаквания по отношение на асортимент, технически възможности и дизайн на предлаганите продукти. Постоянно оценяване на постигнатата степен на удовлетвореност на клиентите и непрекъснат стремеж към повишаването ѝ.

3. Високо ниво на отговорност за качество от страна на всички ръководители и от целия състав на компанията. Взаимно доверие, колективен дух и лоялност.

4. Повишаване компетентността на персонала на всички нива в компанията, за изпълнение на поставените цели и постоянно завишаващи се изисквания. Постигане на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството от всеки служител. Осигуряване на условия за мотивация и фирмена култура.

5. Постигане на висококачествени продукти при ефективно производство чрез съвременна организация на управление и чрез процесен подход за постоянно подобряване на всеки процес и всяка дейност на основата на факти и анализи.

6. Взаимноизгодно партньорство с нашите доставчици за успешното развитие на двете страни - разнообразяване на нашите асортименти, осигуряване надеждност на доставките по качество и в предвидените срокове.

Ръководството е отговорно за цялостното изпълнение на политиката и целите по качеството и ежегодно - при прегледите на КСУК, извършва оценка на постигнатите резултати, определя необходимостта от промени и обвързва основните цели със система от измерими показатели и критерии, позволяващи обективно оценяване на постигнатото.

Реализирането на целите е възможно само чрез активното участие на всички работещи в МАКС ЕВРОПА ЕООД , МАКСКОМ ЕООД и ЧИПОЛИНО ЕООД. За целта ръководството определя ежегодно текущи по дружества и структурни звена цели - специфични за конкретните дейности, чието изпълнение постоянно се следи и оценява.

Висшето ръководство на МАКС ЕВРОПА ЕООД е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на качеството за нашето развитие. Ние очакваме, че всеки, съобразно своите права, отговорности и способности, ще работи съзнателно и активно за изпълнение на политиката и целите по качеството.

Неотстъпното изпълнение на поставените цели и на изискванията на Корпоративната система за управление на качеството са персонално задължение и отговорност на всеки работещ в корпорацията, независимо от длъжността, която заема.