Политика по околна среда

МАКС ЕВРОПА ЕООД , МАКСКОМ ЕООД и ЧИПОЛИНО ЕООД си поставят за цел непрекъснатото подобряване по отношение опазване на околната среда, поддържане и развитие на внедрената Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015 и спазване на съответните законодателни и нормативни изисквания.

Тази политика е насочена към развитие и осъществяване на всички дейности при спазване на следните ръководни принципи:
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците от дейността на дружествата;
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда с цел повишаване резултатността спрямо околната среда;
 • Ресурсно осигуряване за подобряване управлението на аспектите на околната среда с цел намаляване и предотвратяване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда;
 • Ангажимент за изпълнение на законовите и доброволно възприети изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти;
 • Икономично потребление на материали и енергийни ресурси за производство, транспорт и отопление;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане и установяване на ефикасен процес за постигане на целите по околна среда;
 • Поддържане в добро техническо състояние на наличната техника и обновяване на техническото оборудване, когато е възможно. Прилагане на най-добри налични технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Оценяване на резултатността спрямо околната среда по предварително приети показатели за резултатност на управлението и на дейностите на организацията и търсене на възможности за подобряване;
 • Въвеждане на ефикасен процес на одит и преглед на СУОС за идентифициране на възможностите за подобряване;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
Ръководството на МАКС ЕВРОПА ЕООД, МАКСКОМ ЕООД и ЧИПОЛИНО ЕООД призовава сътрудниците да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената Система за управление на околната среда изисквания, са задължение на всички сътрудници. Всички партньори на организациите се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение на околната среда.